DHWITGOED

  • Service aan huis
  • Binnen 2 uur een afspraak
  • Voor al uw witgoed

Voorwaarden

1 Reparatie en/of installatiewerkzaamheden.

Bij het verzoek tot reparatie of installatie wordt er uitgegaan van de te repareren of installeren apparatuur zoals aangegeven/omschreven door de opdrachtgever.

2 Kosten.

De kosten van de reparatie dan wel installatie en/of montage werkzaamheden zijn afhankelijk van het soort apparaat en met vermeerdering van eventuele onderdelen, materialen, verzend- en/of orderkosten.

Reparatiekosten 2.1 

Starttarief € 38,- en daarnaast betaal je € 5,85 arbeidskosten per vijf minuten met vermeerdering van eventuele onderdelen, materialen, verzend- en/of orderkosten tenzij anders overeengekomen.

Indien de kosten van de installatie, montage of reparatie werkzaamheden anders zijn dan afgesproken  doordat de situatie anders is dan verwacht werd waardoor er meerwerk is ontstaan wordt er na overleg een voorlopige prijsopgave gedaan.

Wanneer voor voltooiing van de installatie, montage of reparatie een of meer kostprijsfactoren een verhoging is ondergaan, dan is dhwitgoed gerechtigd om de desbetreffende extra kosten in rekening te brengen.

Wanneer er volgens afspraak een bezoek staat ingepland en u bent op de afgesproken tijd niet thuis of wanneer er om een andere reden niet opengedaan wordt zal het starttarief vermeerdert met 1 arbeidseenheid in rekening worden gebracht, het is uw plicht om aanwezig te zijn en de komst van de monteur/medewerker goed in de gaten te houden.  Wanneer blijkt dat u een goede reden hiervoor zoals bv een spoedgeval komen deze kosten te vervallen.

2.2 Betalingen

De betaling dient direct na voltooing van de geleverde diensten of producten te worden voldaan middels een PIN betaling of contant, eventuele bankoverschrijvingen dienen binnen 7 dagen te worden voldaan (bedrijven 14 dagen). Bij betaling middels een bankoverschrijving kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht door dhwitgoed.

3 Onderdelen en materialen.

Mits er niets anders wordt afgesproken wordt er wanneer nodig, altijd gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen/materialen of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel of materiaal gebruikelijk is, ruilonderdelen en materialen. Vervangen onderdelen/materialen zullen ter beschikking gesteld wanneer de opdrachtgever dit van te voren aangeeft, onderdelen en materialen zullen anders door dhwitgoed worden afgevoerd en vernietigd.

4 Garantie.

Er wordt garantie gegeven van drie maanden op reparatie, installatie, installatiematerialen, onderdelen en refurbished (tweedehands) apparatuur tenzij anders overeengekomen dan wel vermeld.

Bij eventuele reparaties aan refurbished apparatuur wordt er gebruik gemaakt van refubished onderdelen of wanneer nodig nieuwe onderdelen. Wanneer een refurbished apparaat niet kan worden hersteld of doordat de reparatiekosten te hoog worden zal het apparaat worden vervangen door een vergelijkbaar exemplaar (reparatie of vervanging verlengd het garantietermijn niet). Defecten ontstaan door ondeskundig dan wel verkeerd gebruik of door eigen schuld in welke vorm dan ook vallen niet onder de garantie, de gemaakte reparatiekosten zullen dan verhaald worden op de eigenaar/gebruiker.

De garantie periode op nieuwe apparatuur bedraagt 2 jaar, eventuele extra dan wel verlengde garanties zijn geen onderdeel van dhwitgoed tenzij vermeld.

Op installatiefouten (wanneer de consument zelf installeert of monteert), bliksem, water, zand, val of vochtschade, ondeskundig gebruik, gebruikersfouten en rubberen of glazen onderdelen wordt geen garantie gegeven tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

Garanties zijn niet overdraagbaar aan derden.

De garantie komt te vervallen wanneer er binnen het garantietermijn reparaties of anderszins worden uitgevoerd door derden aan door dhwitgoed gerepareerde of geleverde apparatuur zonder toestemming van dhwitgoed.

5 Aansprakelijkheid.

dhwitgoed.nl is aansprakelijk voor schade ontstaan ten tijde van installatie, montage of reparatie door zijn toedoen, tenzij dit niet had kunnen worden voorkomen.
Voor schade of gevolgschade ontstaan tijdens of na reparatie, installatie of montage doordat apparatuur en/of leidingwerken zoals watertoevoer, waterafvoer, elektrische installaties en/of bouwtechnische constructies niet deugdelijk zijn geplaatst, gemonteerd, ingebouwd, aangesloten of anderszins en apparatuur welke is geplaatst op of in de directe nabijheid van kwetsbare vloeren is dhwitgoed niet aansprakelijk.

6 Klachten.

Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij dhwitgoed.

In geval van zichtbare gebreken, schade en/of klachten dient het gebrek, schade en/of de klacht terstond na voltooiing van de uitgevoerde installatie, montage of reparatie te worden ingediend bij dhwitgoed.nl.

7 Prijzen.

Genoemde of getoonde prijzen die vermeld zijn op de website van dhwitgoed, email of andere verkoopkanalen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen en of schrijf/typefouten.

Voor privacy verklaring / gebruik van gegevens op deze site klik hier.