Voorwaarden

1 Defecten/reparatie en montage of installatiewerkzaamheden, omschrijving

Bij reparatie of installatie en montagewerkzaamheden wordt er uitgegaan van klachten/defecten of te vervangen of te installeren van materialen zoals aangegeven/omschreven door de opdrachtgever.

2 Kosten

De kosten van de reparatie of onderzoek installatie en montagewerkzaamheden worden vast gesteld op basis van de tarieven zoals vermeld op de website met vermeerdering van eventuele onderdelen, materialen, verzend- en/of orderkosten.

Starttarief:

 Dit zijn de kosten voor het in behandeling nemen van je reparatie/storing, reiskosten, up to date blijven (technische kennis), technische documentatie, gereedschappen en materialen, online facturatie, administratie en dergelijke.

Arbeidskosten:

Voor reparatie zijn deze € 5,85 per vijf minuten. Arbeidskosten  voor installatie bij aanschaf van een nieuw apparaat wanneer meerwerk nodig is zijn € 12,50 per kwartier. 

Indien de kosten/tarieven van de werkzaamheden anders zijn dan de tarieven zoals die vermeld staan op de website wordt er na overleg een voorlopige prijsopgave gedaan.
Wanneer voor voltooiing van de reparatie, installatie, montage of onderzoek een of meer kostprijsfactoren een verhoging is ondergaan, dan is dhwitgoed.nl gerechtigd om de desbetreffende extra kosten in rekening te brengen.

De kosten van een reparatie/onderzoek of installatie en montage dienen door de opdrachtgever direct middels PIN te worden te voldaan, bij eventuele overboekingen kunnen er administratiekosten in rekening gebracht worden.

Na voltooiing van de werkzaamheden ontvangt u per email of per post de factuur van de gemaakte kosten. Bij in gebreke blijven van betaling door de opdrachtgever worden de kosten van incasso of deurwaarder en andere bijkomende kosten volledig verhaald op de opdrachtgever.

3 Onderdelen en materialen

Mits er niets anders wordt afgesproken wordt er, wanneer nodig, altijd gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen/materialen of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel of materiaal gebruikelijk is, ruilonderdelen en materialen.

Wanneer de opdrachtgever vooraf aangeeft, worden de vervangen onderdelen/materialen ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.

4 Garantie

Na het voltooien van de reparatie, installatie of montage wordt er garantie gegeven van drie maanden tenzij anders overeengekomen. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten alsmede op reparaties, installaties of montages verricht aan apparaten/materialen met bliksem, water, zand, val of vochtschade, ondeskundig gebruik, gebruikersfouten en rubberen of glazen onderdelen wordt geen garantie gegeven tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Garanties zijn niet overdraagbaar aan derden. De garantie komt te vervallen wanneer er binnen het garantietermijn reparaties of anderszins worden uitgevoerd door derden.

Indien de reparatie, installatie en montage of het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht of namens een fabrikant/bedrijf binnen het garantietermijn van de desbetreffende fabrikant/bedrijf zijn de voorwaarden van de desbetreffende fabrikant/bedrijf van toepassing.

Nieuwe apparatuur

Op nieuwe apparatuur geleverd door dhwitgoed.nl geldt een garantietermijn van 2 jaar tenzij anders overeen gekomen, deze garantie is niet overdraagbaar aan derden. Ondeskundig gebruik, gebruikersfouten en rubberen of glazen onderdelen valt niet onder garantie tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

5 Aansprakelijkheid

dhwitgoed.nl is aansprakelijk voor schade ontstaan ten tijde van reparatie/onderzoek, installatie of montage door zijn toedoen, tenzij dit niet had kunnen worden voorkomen.
Voor schade of gevolgschade ontstaan tijdens of na reparatie, installatie of montage doordat apparatuur en/of leidingwerken zoals watertoevoer, waterafvoer, elektrische installaties en/of bouwtechnische constructies niet deugdelijk zijn geplaatst, gemonteerd, ingebouwd, aangesloten of anderszins, is dhwitgoed.nl niet aansprakelijk.

6 Klachten

Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij dhwitgoed.nl.
In geval van zichtbare gebreken, schade en/of klachten dient het gebrek, schade en/of de klacht terstond na voltooiing van de uitgevoerde reparatie/onderzoek, installatie of montage te worden ingediend bij dhwitgoed.nl.

7 Prijzen

Alle genoemde prijzen die vermeld zijn op deze website zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen en of schrijf/typefouten.

Privacy verklaring